Algemene voorwaarden Vechtsportcentrum Wout Kist

behorende bij proefles en inschrijfformulier, versie 2015


Definities

Opdrachtnemer: Vechtsportcentrum Wout Kist, Klassenburgerstraat 18A, 4112, NG Beusichem, info@vechtsportcentrum.nl; Leerling: de natuurlijke persoon, alsmede (hoofdelijk) de wettelijk vertegenwoordiger van elke leerling die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, die op basis van een proefles, dan wel de lidmaatschapsovereenkomst gebruik maakt van de diensten en faciliteiten van Vechtsportcentrum Wout Kist;


Artikel 1. Voorwaarden vanuit Vechtsportcentrum Wout Kist

 1. De proefles, of lidmaatschapsovereenkomst komt tot stand wanneer beide partijen bekend zijn met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en het veiligheidsreglement en beide partijen de overeenkomst ondertekenen. De verplichtingen over en weer ontstaan op de ingangsdatum die staat vermeld op de lidmaatschapsovereenkomst.
 2. Vechtsportcentrum Wout Kist te Beusichem, betreft een besloten club. De deelname van een nieuw lid kan zonder opgave van reden worden geweigerd.
 3. De leerling onderwerpt zich aan het door het Vechtsportcentrum Wout Kist en de Free Fight Federatie vastgestelde veiligheidsreglement en verklaart hierbij het reglement te zullen naleven, zulks het oog hebbende op de orde en discipline, welke noodzakelijk zijn, wil het onderricht goed en vooral veilig worden gegeven. Dit reglement wordt op verscheidene plaatsen tentoongespreid, is kosteloos verkrijgbaar en staan vermeld op de website van Vechtsportcentrum Wout Kist.
 4. Partijen komen hierbij tevens overeen dat Vechtsportcentrum Wout Kist het recht heeft om met ingang van het nieuwe kalenderjaar de tarieven met maximaal 6% te verhogen.
 5. Bij elke totstandkoming van een lidmaatschapsovereenkomst zal inschrijfgeld verschuldigd zijn: een leerling die opnieuw een lidmaatschapsovereenkomst wenst aan te gaan is aldus wederrechtelijk inschrijfgeld verschuldigd.
 6. De leerling blijft te allen tijde aansprakelijk voor gebruik en/of misbruik van de faciliteiten en diensten van Vechtsportcentrum Wout Kist. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en aldus niet overdraagbaar.
 7. Als het maximum aantal leden is bereikt wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Vechtsportcentrum Wout Kist zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.


Artikel 2. Verplichtingen leerling (of diens wettelijke vertegenwoordigers)

 1. De leerling verklaart nimmer misbruik te zullen maken van de bij Vechtsportcentrum Wout Kist aangeleerde gevechtstechnieken, op straffe van onmiddellijke verwijdering van Vechtsportcentrum Wout Kist.
 2. De leerling verklaart in goede gezondheid te verkeren om de lessen te kunnen volgen. (Bij twijfel contact opnemen met een arts.)
 3. De leerling verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen op eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen.
 4. De leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen de Vechtsportcentrum Wout Kist en Free Fight Federatie c.q. de lesgevende trainer wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van training opgelopen, of wegens het in ongerede raken van in de trainingsruimte achtergelaten kleding of voorwerpen.
 5. De hierboven gemaakte afspraken gelden ook, tenzij anders wordt overeengekomen, voor deelname aan trainingen of wedstrijden van het Vechtsportcentrum Wout Kist, Free Fight Federatie, Sectie Ringssporten FOG en RINGS Holland op andere locaties in Nederland, alsmede bij deelname aan trainingen onderwezen door of namens door het Vechtsportcentrum Wout Kist gekozen gast docenten/trainers.


Artikel 3. Termijnen en (wan)betaling

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf (eventueel via automatische incasso) per maand. Contant of automatisch op ING bankrekeningnummer NL64INGB0007542655, ten name van Vechtsportcentrum Wout Kist te Beusichem.
 2. De kosten voor een Free Fight examen bedragen € 15,00 inclusief de bescheiden. Kosten herexamen € 7,50. Kosten Juniorenvechtsport examen bedragen € 7,50. Kosten herexamen Juniorenvechtsport € 5,00.
 3. Het overeengekomen lesgeld zal ook dienen te worden betaald, indien de leerling - om wat voor reden dan ook - aan enige les niet deelneemt, tenzij de directie hem/haar van die verplichting heeft ontheven.
 4. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag zal Vechtsportcentrum Wout Kist nogmaals trachten te incasseren, dan wel te factureren.
 5. Indien de leerling ook na deze aanvullende termijn van veertien dagen in gebreke blijft wordt de vordering uit handen gegeven. Hierbij zullen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012.
 6. De leerling kan in dat geval de toegang tot Vechtsportcentrum Wout Kist worden geweigerd. Onder de betalingsverplichting vallen in het voorkomende geval tevens de verplichtingen tot voldoening van de buitengerechtelijk incassokosten en verschuldigd geworden rente. 


Artikel 4. Trainingstijden

 1. Vechtsportcentrum Wout Kist behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s en dergelijke te wijzigen.
 2. Als de leerling geen gebruik maakt van het recht op trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of aangeboden activiteiten vindt er geen restitutie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is Vechtsportcentrum Wout Kist gerechtigd om gesloten te zijn.


Artikel 5. Beëindiging

 1. Beëindiging geschiedt door dit schriftelijk te melden aan Vechtsportcentrum Wout Kist, Klassenburgerstraat 18A, 4112 NG Beusichem.
 2. De opzegtermijn bedraagt één opvolgende kalendermaand.
 3. Aangemelde leerlingen die zonder mededeling wegblijven, worden geacht nog steeds leerling te zijn bij Vechtsportcentrum Wout Kist en verplichten zich de contributie te voldoen.
 4. Vechtsportcentrum Wout Kist kan de overeenkomst opzeggen indien daarvoor een gewichtige reden bestaat. Hieronder valt in ieder geval de situatie waarin de leerling zich schuldig maakt aan wangedrag, alsmede het aanhoudend wanbetalen vanuit leerling.
 5. De contributie voor het na opzegging nog resterende lidmaatschapsjaar, is in dat geval als schadevergoeding per de datum van opzegging verschuldigd en opeisbaar.


Artikel 6. Veiligheid

 1. Het betreden van de faciliteiten van Vechtsportcentrum Wout Kist en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
 2. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Vechtsportcentrum Wout Kist hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.
 3. Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglement.
 4. De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
 5. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Vechtsportcentrum Wout Kist op te volgen.


Artikel 7. Aansprakelijkheid Vechtsportcentrum Wout Kist en uitsluiting daarvan

 1. De leerling verklaart zich bewust van het feit dat sporten een zeker risico met zich kan brengen. Het gebruik maken van de door Vechtsportcentrum Wout Kist aangeboden faciliteiten, waaronder het gebruik van apparatuur en het volgen van programma’s/cursussen door de leerling, geschiedt op eigen risico van de leerling.
 2. Vechtsportcentrum Wout Kist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de leerling tijdens het in lid 1. bedoelde gebruik geleden schade als gevolg van ongeval en/of letsel van de leerling. De leerling vrijwaart Vechtsportcentrum Wout Kist voor aanspraken van derden dienaangaande.
 3. Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot):
  - het betreden van de dojo, boksring, vechtmatten, krachthonk;
  - een ongeval tijdens het trainen, of enig ongeval met andere leerlingen;
  - overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige leerling of (door hun meegenomen) bezoeker;
  - omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de leerling of (door hun meegenomen) bezoeker.
 4. In het geval Vechtsportcentrum Wout Kist toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Jongeren onder de 16 jaar kunnen slechts een proefles of lidmaatschapsovereenkomst sluiten met mede ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger. Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst en akkoordverklaring met deze voorwaarden verklaart de betreffende vertegenwoordiger zich akkoord met deze bepaling en neemt aldus hoofdelijk alle verantwoordelijkheden op zich. 


Artikel 8. Aansprakelijkheid leerling

 1. Leerlingen (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Vechtsportcentrum Wout Kist en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Vechtsportcentrum Wout Kist en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van leerling zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Vechtsportcentrum Wout Kist bevonden.
 2. Leerling vrijwaart Vechtsportcentrum Wout Kist voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van leerling, of anderen die zich met toestemming van leerling op het terrein van Vechtsportcentrum Wout Kist bevonden.


Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op overeenkomsten met Vechtsportcentrum Wout Kist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Vechtsportcentrum Wout Kist en de leerling zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Vechtsportcentrum Wout Kist, tenzij dwingendrechtelijk een andere plaats geldt.